Formy współpracy z blogiem Lovely Imperfect

Dostępne formy reklamy:

1. WSPÓŁPRACA BARTEROWA – polega na przygotowywaniu stylizacji/recenzji produktów dostarczonych przez firmę/producenta oraz ich dokumentacji fotograficznej opublikowanej na blogu i/lub facebooku wraz z dwukrotnym podlinkowaniem do strony firmy/strony konkretnego produktu.

2. BANNER – do zamieszczenia na blogu o szerokości nieprzekraczającej 300 px – wyceniane indywidualnie w zależności o czasu i miejsca ekspozycji. Bannery mogą być umieszczane na zasadzie barteru tylko w przypadku długoterminowej współpracy. O miejscu ekspozycji decyduje autorka bloga.

3. TESTOWANIE PRODUKTU – testowanie danego produktu na blogu wraz z opisem i zdjęciami produktu.

4. ZORGANIZOWANIE KONKURSU – informowanie na fb fanpage’u, publikowane na blogu i/lub fanpage’u.

5. WPIS NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE – wpis i/lub podlinkowanie do strony firmy wraz ze zdjęciem produktu publikowane na fanpage’u.

6. INNE – jestem otwarta na rożne formy współpracy.

Myślisz o współpracy z “Lovely Imperfect”?
Napisz: ad.artist@hotmail.com Wspólnie wybierzemy najskuteczniejszą reklamę Twojego produktu.

Form of cooperation with the Lovely Imperfect blog

Available forms of advertising:
1. BARTER COLLABORATION – is based on the preparation of styling/review of the products supplied by the company/brand and its photographic documentation published on the blog and/or on facebook with a double links to the company/product specific page.

2. BANNER – for inclusion on the blog with a width of 300 px – priced individually depending on the time and place of exposure. Banners can be placed via barter only for long-term cooperation. The author of blog decides the exhibition site.

3. PRODUCT TESTING – testing of the product on the blog along with a description and photo of the product.

4. ORGANIZING CONTESTS – information placed on Facebook’s fan page, published on the blog and / or fan page.

5. ENTRY ON FACEBOOK AND INSTAGRAM – entry and / or Link(s) to the company along with a photo of the product posted on the fan page.

6. OTHER – I’m open to different forms of collaboration.

Thinking about work with “Lovely Imperfect”?
Write: ad.artist@hotmail.com Together, we can choose the most effective advertising for your product.